Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Ловен календар

Срокове за ловуване

Ловуването на дребния дивеч в България се извършва индивидуално и групово. Сроковете на ловуване за различните видове дивеч са следните:

Срокове за лов на дребен дивеч - бозайници

 1. Див заек (Lepus europaeus Pall.) от 1 октомври до 31 декември
 2. Катерица (Sciurus vulgaris L.) от 1 ноември до 31 декември
 3. Ондатра (Ondatra zibethica L.) от 1 ноември до последния ден на февруари
 4. Нутрия (Miocastor coypus Mol.) от 1 ноември до последния ден на февруари
 5. Чакал (Canis aureus L.) – целогодишно; Чакал (Canis aureus), групов лов извън горския фонд – от 1 януари до последния ден на февруари;
 6. Лисица (Vulpes vulpes L.) – целогодишно
 7. Енотовидно куче (Nictereutes procyonoides Greg) – целогодишно
 8. Бялка (Martes foina L.) – целогодишно
 9. Черен пор (Mustela putorius L.) – целогодишно
 10. Язовец (Meles Meles L.) от 1 август до последния ден на февруари

Срокове за лов на дребен дивеч - птици

 • Колхидски фазан (Phasianus colchicus L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
 • Ловни фазани (Phasianus sp.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
 • Яребица (Perdix perdix L.) – от 1 октомври до 30 ноември Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
 • Планински кеклик (Alectoris graeca graeca Meisner) – от 1 октомври до 30 ноември
 • Тракийски кеклик (Alectoris graeca cupriotes Hartert.) – от 1 октомври до 30 ноември Фермерно произведени – от 1 октомври до 31 януари
 • Пъдпъдък (Coturnix coturnix L.) – от втората събота на август до 30 ноември
 • Токачка (Numida meleagris L.) – от 1 октомври до 31 януари Фермерно произведени – от 1 октомври до 28 февруари
 • Гривяк (Columba palumbus L.) от втората събота на август до втората неделя на февруари
 • Гургулица (Streptopelia turtur L.) – от втората събота на август до 30 ноември
 • Гугутка (Streptopelia decaocto Friv.) – от втората събота на август до 31 декември
 • Голяма белочела гъска (Anas albifrons Scop.) от 1 октомври до 31 януари
 • Глухар (Tetrao urogallus), мъжки – от 15 април до 15 май
 • Зеленоглава патица (Anas platurhynchos L.) от 1 октомври до 31 януари
 • Полудива патица (Anas platurhynchos L.) от 1 октомври до 31 януари
 • Лятно бърне (Anas guerguedula L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Зимно бърне (Anas crecca L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Фиш (Anas penelope L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Лопатарка – клопач(Anas clypeata L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Черна качулата потапница (Aythya fuligula L) – от 1 октомври до 31 януари
 • Шилоопашата патица (Anas acuta L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Черна лиска (Fulica atra L.) – от 1 октомври до 31 януари
 • Горски бекас (Scolopax rusticola L.) – от втората събота на август до последния ден на февруари
 • Обикновена бекасина (Callinago gallinago L.) – от втората събота на август до последния ден на февруари
 • Скорец (Sturnus vulgaris L.) – целогодишно
 • Сврака (Pica pica L.) целогодишно
 • Сива врана (Corvus cornix L.) – целогодишно
 • Посевна врана (Cornus frugilegus L.) – целогодишно
 • Чавка (Coloeus monedula L) – целогодишно

Срокове за лов на едър дивеч

 1. Благороден елен (Cervus elaphus), мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
 2. Благороден елен (Cervus elaphus), женски – от 1 октомври до 31 декември;
 3. Елен лопатар (Dama dama), мъжки и приплоди – от 1 септември до 31 януари;
 4. Елен лопатар (Dama dama), женски – от 1 октомври до 31 декември;
 5. Муфлон (Ovis musimon), мъжки, трофейно зрели – целогодишно;
 6. Сърна (Capreolus Capreolus L.) – мъжки и приплоди – от 1 май до 30 октомври;
 7. Сърна (Capreolus Capreolus L.) – женски – от 01 септември до 30 октомври;
 8. Муфлон (Ovis musimon), мъжки и женски – от 1 септември до 31 януари;
 9. Дива свиня (Sus scrofa), подборен лов (мъжки, приплоди, едно и двегодишни прасета, женски прасета) – целогодишно;
 10. Дива свиня (Sus scrofa), групов лов – от 1 октомври до втората неделя на месец януари;
 11. Дива свиня (Sus scrofa), групов лов в ловни дворове към бази за интензивно стопанисване на дивеча (мъжки и приплоди) – от 1 октомври до последния ден на февруари;
 12. Вълк (Canis lupus) – целогодишно;