Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Откриване на ловен сезон за едър дивеч 2016-2017г.

        УКАЗАНИЯ

 за взимане и изпращане на проби от отстреляни диви свине за лабораторно изследване за трихинелоза и съхранение на дивечовото месо до излизане на резултатите от лабораторната диагностика

Трихинелозата е тежко паразитно заболяване, което засяга бозайниците и човека и се развива след консумация на заразено с трихинели месо. Причинител на трихинелозата е паразитен червей - Трихинела спиралис. Трихинелите могат да съществуват под няколко форми - чревни, млади и мускулни. При закъсняло лечение трихинелозата води до усложнения, инвалидизация и смърт.

Изследването за трихинелоза извън акредитирана лабораторияе рисковано за пропуски при ниска опаразитеност на месото и при опаразитеност с вида Трихинела псевдоспиралис, при който не се образуват капсули – паразитите трудно се откриват при обикновени трихинелоскопски методи. Изследванията за Трихинела псевдоспиралис се извършват по нов съвременен референтен /ензимен/ метод.

Поради прекратяването на изследванията за трихинелоза на проби от диви и домашни свине от страна на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ – гр. Кюстендил и липсата на акредитирана лаборатория за изпитване на такива проби на територията на Област Кюстендил, се налага пренасочване на всички взети проби за изследване за трихинелоза към акредитирана лаборатория в структурата на ОДБХ - гр. Благоевград.  Във връзка с това за новия ловен сезон 2016/2017 г. Сдружение Ловно-рибарско дружество „Елен” – гр. Кюстендил създава организация по приемане и транспортиране на взети проби от диви свине за изследване за трихинелоза до Изпитвателна лаборатория „Лабораторни дейности” към ОДБХ -  гр. Благоевград.

Настоящите указания имат за цел да се сведе до минимум риска от заразяване и заболяване на хора от трихинелоза при консумация на месо, добито от отстреляни диви свине.

 Взимане на проби от отстреляни диви свине за изследване за трихинелоза

На първо място се извършва т.нар. идентифициране на отделните отстреляни животни с индивидуален номер, което позволява по-нататъшното правилно проследяване на получените резултати от лабораторните изследвания. Пробите се взимат непосредствено след отварянето на трупа на отстреляното животно както следва:

 • проба от диафрагмения мускул – пробата по възможност задължително трябва да включва участъци от т.нар. крачета на диафрагмата, на прехода им със сухожилната част – посочени със стрелки на фигурата;

 проба от езика;

 • проба от дъвкателните мускули;
 • проба от междуребрената мускулатура.

Взетата сборна проба общо трябва да бъде приблизително 100 гр.

ВАЖНО!!! Месото от всяка отстреляната дива свиня задължително се идентифицира с номер, като идентификационния номер на конкретното животно отговаря на идентификационния номер на взетата проба от него. Не се допуска смесването на месото и пробите от различни диви свине!

Съхранение, транспортиране и предаване на взетите проби

Взетите проби се опаковат поотделно и по възможност се съхраняват в хладилник /при температура от +4 до +8 °С/, но в никакъв случай не се замразяват.

Транспортирането и предаването на пробите до Сдружението ще се извършва от председателя или определен представител на всяка ловно-рибарска дружина всеки понеделник от 6,00 до 8,45 часа.

 Цената, която ще се заплаща за изследване на единична проба е 12,00 лв., определена от ОДБХ - гр. Благоевград.

        Всяка проба се придружава със съпроводително писмо по образец – Приложение № 1 към настоящите указания, в което задължително се вписват следните данни:

-      ловно-рибарска дружина;

-      вид и идентификация на пробата – посочват се органите и вида мускулатура, от които са взети части за пробите /диафрагма, език, дъвкателни мускули, междуребрени мускули, коремни мускули, мускули от задния крайник/. Идентификацията на пробата се извършва с определяне на индивидуален номер, съобразен с идентификационния номер на конкретното отстреляно животно, от което е взета тя;

-      дата на отстрел;

-      ловище и местност, където е отстреляно животното;

-      имената на ловеца, отстрелял животното;

-      пол, възраст и живо тегло на отстреляното животно;

-      имена на ловеца, взело и представило пробите в Сдружението;

-      телефонен номер за обратна връзка при оповестяване на резултатите;

-      дата на изпращане на пробите;

-      № на разрешителното за лов;

ВАЖНО!!! В лабораторията не се приемат и не се изследват проби без предоставянето на информацията от съпроводителното писмо. Задължително се изисква номера на разрешителното за проведения ловен излет.

За всяка отстреляна дива свиня се взима, съхранява и представя отделна проба, придружена от отделно съпроводително писмо – Приложение № 1. Месото от всяка отстреляна дива свиня се съхранява отделно и не се консумира до получаване на отрицателен лабораторен резултат.     

Сдружението уведомява във възможно най-кратък срок председателя и/или представителя на всяка ЛРД, представил пробите, за резултата от извършеното лабораторно изследване и съхранява полученото уведомително писмо от диагностичната лаборатория.

Съхранение на месото от диви свине до излизане на резултатите от лабораторните изследвания

        След разпределяне на добитото месо от всяка отстреляна дива свиня сред ловците, то се идентифицира, съобразено с идентификационния номер на взетата за изследване проба и се съхранява отделно от всеки ловец, докато не бъде информиран за резултата от лабораторното изследване.

        ВАЖНО!!! Абсолютно недопустимо е смесването на месо от различни диви свине и консумирането и разпространяването на такова, преди получаването на ОТРИЦАТЕЛЕН резултат от изследването.

Съхранение на месото от диви свине след излизане на резултатите от лабораторните изследвания

         След излизането на резултата от изследването, ловните дружини се информират за резултата по телефона или писмено.

       при отрицателен резултат за трихинелоза – месото се счита годно за консумация.

 при ПОЛОЖИТЕЛЕН резултат за наличие на трихинелоза – изпитвателната лаборатория незабавно уведомява ОДБХ-Кюстендил и официалния ветеринарен лекар на съответната община, където е отстреляна дивата свиня. Незабавно се уведомява и Сдружението, което от своя страна се свързва с председателя и/или представителя на съответната дружина, където е извършен отстрела. Целта е определяне и предприемане на необходимите мерки за обезвреждане на заразеното месо, пробите от което са дали положителен резултат.

С помощта на председателя и/или представител на дружината и официалния ветеринарен лекар на съответната община, месото от заразеното животно се проследява, събира и изпраща за обезвреждане в екарисаж.

 Потвърдителната бележка за предадените за унищожаване в екарисажа материали се съхранява в ОДБХ.

Обезвреждане на страничните животински продукти, непредназначени за човешка консумация /кожи, вътрешни органи и други/ след отстрел на диви свине

        За профилактика и предотвратяване на разпространението на трихинелоза сред дивите популации и предпазване на природна огнищност е необходимо всички отпадни животински продукти от отстреляни диви свине, в т.ч. кожи, вътрешни органи и други, да бъдат обезвреждани от ловците посредством загробване, а когато подялбата на отстреляните животни се извършва на терена, то най-лесния и ефикасен начин за обезвреждане е тези продукти да бъдат събрани на едно място и изгорени.

Председател на УС на СЛРД „Елен”: …………………………

    /д-р Г. Попов/

 

                                                                                                               Приложение № 1

 

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ ОТ ОТСТРЕЛЯНИ  ДИВИ СВИНЕ

за изследване за трихинелоза

 

 • Ловно-рибарска дружина № …….. с. ………………..……………………..……………….
 • Вид и идентификация на пробата: ………………………………..………………………

/диафрагма или други органи;  индивидуален № на отстреляното животно/

            ……………………………………………………………………………………………………..

 • Дата на отстрела: ……………………………. г.
 • Ловище, местност: ……………………………………...
 • Имена на ловеца, отстрелял дивеча: ……………………………………………..………
 • Пол, възраст и живо тегло на отстреляното животно: ……………………..………
 • Имена на лицето, взело пробите за лабораторно изследване: …………..…………

……………………………………………………………………………………...………………

 • Телефонен номер за връзка при оповестяване на резултата: ………………………
 • Дата на изпращане на пробите за лабораторно изследване: ……………….…… г.
 • № на разрешителното за лов: …………………………………………………….……..…
 • Други данни: ………………………………………………………………………….………....

……………………………………………………………………………………………..……….

 

-------------------------------------------------------------------------  ----------

 

                                                                                                                      Приложение № 1

 

ПИСМО ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОБИ ОТ ОТСТРЕЛЯНИ  ДИВИ СВИНЕ

за изследване за трихинелоза

 

 • Ловно-рибарска дружина № …….. с. ………………..……………………..……………….
 • Вид и идентификация на пробата: ………………………………..………………………

/диафрагма или други органи;  индивидуален № на отстреляното животно/

            ……………………………………………………………………………………………………..

 • Дата на отстрела: ……………………………. г.
 • Ловище, местност: ……………………………………...
 • Имена на ловеца, отстрелял дивеча: ……………………………………………..………
 • Пол, възраст и живо тегло на отстреляното животно: ……………………..………
 • Имена на лицето, взело пробите за лабораторно изследване: …………..…………

……………………………………………………………………………………...………………

 • Телефонен номер за връзка при оповестяване на резултата: ………………………
 • Дата на изпращане на пробите за лабораторно изследване: ……………….…… г.
 • № на разрешителното за лов: …………………………………………………….……..…
 • Други данни: ………………………………………………………………………….………....

……………………………………………………………………………………………..……….