Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

ПОКАНА ОБЩО СЪБРАНИЕ

УС на Сдружение Ловно-рибарско дружество –“Елен”

град Кюстендил

                                                                                                                          на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ

Свиква

на 02-06-2017г. /петък/  от 17.30 часа в гр .Кюстендил, ул Хан Аспарух№ 1,

в клуба на СЛРД -“Елен”  - град Кюстендил

                                                                                                           ОБЩО  СЪБРАНИЕ   при следния ДНЕВЕН РЕД;

 1. Отчет на Управителния  съвет  на СЛРД „ЕЛЕН” за периода

от  17-06-2016 г.до 02-06-2017г.

2. Отчет на Контролния съвет  за периода от 17-06-2016 г. до 02-06-2017г.

3. Приемане на  план и бюджет по основните дейности за 2017г.

4. Създаване и учредяване на търговско дружество към Сдружението за извършване на стопанска дейност

5. Определяне размера на членския внос за 2018 г.  и др.

6. Избор на представители на Сдружението в Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.

7. Разни.

  При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ събранието    ще се проведе същият ден в 18:30 часа на същото място и при    същият Дневен ред.

 

                                                                                                      Председател на УС на СЛРД “Елен”:/п/……. /д-р Г. Попов/