Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Указания - Откриване на ловен сезон за едър дивеч 2016-2017г.

              УКАЗАНИЯ

за групово ловуване на дива свиня, индивидуален лов на сърна и ловуване на хищници през ловен сезон  2016 -2017  година

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗЛОД ползването на дивеча се осъществява чрез ловуване. Ловуванетое убиване, улавяне, преследване и нараняване на дивеч, вземане, пренасяне,превозване на намерен, ранен и убит дивеч или на разпознаваеми части от него, събиране и вземане на яйца от птици-обект на лов /чл. 43, ал. 2 от ЗЛОД/. Ловуването е и престой или движение на лица извън населени места с:

-           извадено от калъф и сглобено ловно оръжие, независимо дали е заредено или не;

-          стъпни капани, примки с метално въже и електрически звуковъзпроизвеждащи прибори за привличане на дивеча /чл. 43, ал. 3 от ЗЛОД/.

Съгласно чл.56, ал. 1 от ЗЛОД  ловуването се извършва с гладкоцевно или нарезно огнестрелно ловно оръжие . Когато оръжието е полуавтоматично, то не може да бъде заредено с повече от един плюс два патрона в магазина.  Ловните оръжия не могат да бъдат автоматични.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ловният сезон през 2016 г. на местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня започва  на  01.10.2016 год. /събота/  съгласно писмо  на Изпълнителна агенция по горите – гр. София

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ГРУПОВО ЛОВУВАНЕ НА ДИВА СВИНЯ

 

Груповото ловуване на дива свиня в ловностопанските райони на дружините се допускавъз основа на утвърден план за ползване и одобрен месечен график за ловуване от съответното Държавно горско или ловно стопанство.

Груповото ловуване на дива свиня се извършва с писмено разрешителноза лов. Съгласно утвърдените от Изпълнителна агенция по горите цени на резрeшитeлни за ловен сезон 2016/ 2017 година за категория групово ловуване, цената на един брой разрешително за групов лов на дива свиня  е  60,00 лева + 1,00 лв. бланка. При групово ловуване на дива свиня и хищници групите се състоят от 8 до 20 ловци, включително гоначите и ръководителя на лова. Според броя на участниците в ловния излет, ръководителят на лова събира общо сумата от 61 лева преди започване на излета.

Груповото ловуване на дива свиня се извършва събота, неделя и в дните,обявени за официални празници.Съгласно чл. 66, ал.3от ППЗЛОД– груповото  ловуване на дивеч се извършва само през деня - един час преди изгрева и един час след залеза на слънце.

При провеждането на групов лов на дива свиня с гладкоцевно оръжие се разрешава употребата само на боеприпаси тип  „куршум” – чл. 65, т.15  от ЗЛОД.

При груповото ловуване на дива свиня се разрешава да се използват до 10 ловни кучета – чл. 55, ал. 6 от ППЗЛОД.

По време на ловуване ловците трябва да бъдат екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят – чл. 55, ал. 8 от ППЗЛОД. За целта Сдружението е закупило  необходимите екипи – елециишапки с ярък сигнален цвят с цел недопускане на инциденти. Съгласно чл.83н от ЗЛОД, който участва в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, без да е екипиран с шапка или облекло с ярък сигнален цвят се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

 

Разрешителното за групов лов се счита за издадено и за него се заплаща определената цена, когато специалистът по ловно стопанство към ловното сдружение и председателят на ловната дружина са попълнили данните  по чл.86, ал.1 и 3  от ППЗЛОД.

Съгласно чл.85, ал.5 от ППЗЛОД за изгубено или издадено, но неотчетено разрешително за лов се заплаща пълния размер на цената по чл.65 ал.2 - 61,00 лв.

            На база утвърденият план за ползване на дива свиня, за всеки ловностопански район се изготвя месечен график  за групово ловуване при норматив до 3 ловни излета за една дива свиня, който се одобрява от Директора на съответното ДЛС и/или ДГС. Разрешителните за ловуване на дива свиня се предоставят от Директора на ДЛС/ ДГС или упълномощено от него длъжностно лице по съответният ред на специалиста по ловно стопанство към съответното Ловно Сдружение,  в началото на месеца, след отчитане на използваните разрешителни от предишния месец. Специалистът по ловно стопанство в Сдружението издава разрешителните за групово ловуване на дива свиня в два екземпляра на базата на утвърдения план и одобрения месечен график, вписвайки в разрешителното разрешения за отстрел дивеч, ловностопанския район, № на ловище и датата на ловуване. От така попълненото разрешително първият екземпляр се получава от председателя на ловната дружина или от упълномощено от него лице. Председателят на дружината преди деня на ловуване попълва имената на ръководителя на лова и му предоставя разрешителното заедно с талоните към него. В деня на ловния излет ръководителят на лова попълва трите  имена на участниците в излета, серийните номера на билетите за лов и членските карти, събира сумата за цената на разрешителното, прави инструктаж на групата ловци и всеки участник се подписва в разрешителното срещу името си.  Ръководителят на лова раздава и талоните  на участващите в излета, като на лицевата страна попълва серийния номер на ловния билет, дата и място на ловуване.

            Именно талонът е документът, удостоверяващ пред контролните органи , че ловецът е вписан в разрешителното за лов на определената дата в ловностопанския район.

            Когато на един ловен излет бъде отстрелян разрешен за ловуване дивеч, ръководителят на лова вписва в разрешителното отстреляният вид и брой животни, пол и възрастова група. В такъв случай не се заплащат други суми  освен събраните за разрешителното  61,00  лв.

            Броят на отстреляните диви свине се отчита в плана за ползване. При изпълнение на плана за ползване на дива свиня в даден ловностопански район преди изтичане на ловния сезон, се пуска допълнителен план за ползване от съответното ДЛС или ДГС в рамките на общия план за ползване на Сдружението.

             Председателят на ловната дружина в 15-дневен срок връща в ловното сдружение използваните и неизползвание разрешителни за лов и внася събраните суми за използваните. Неизползваните талони се прикрепват към разрешителното за ловуване и се отчитат в Сдружението. Неизползваните разрешителни се отчитат в Сдружението в същия срок, като за тях се заплаща по 1 лв. за всяка бланка.

             Не се разрешава груповото ловуване на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през 2 последователни дни в едно и също ловище.

             Не се разрешава участитето в лова на лице, употребило алкохол или наркотични вещества. Съгласно чл. 83о от ЗЛОД -  който ловува с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда или наркотични или упойващи вещества, се наказва с глоба от 200 до 2000 лв.

             ЗАБРАНЯВА СЕ ОТСТРЕЛЪТ НА ДИВИ СВИНЕ – МАЙКИ, КОИТО ВОДЯТ ПРИПЛОДИ.

             Да се извърши допълнително обучение на младите ловци, както по отношение на ловуването, мерките за пожарна безопасност, така и по съхранението и боравенето с ловното  оръжие.

 ПРИ ГОСТУВАНЕТО НА ВЪНШНИ ЛОВЦИ и НОВИ ЛОВЦИ ВЪВ ВАШАТА ДРУЖИНА ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА ТЯХНАТА СТРЕЛКОВА ПОДГОТОВКА И ДИСЦИПЛИНА.

            ПРИ НАРУШЕНИЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА, ДАДЕНИ ОТ СЛРД “ЕЛЕН”-ГРАД КЮСТЕНДИЛ ДА СЕ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ  СЪГЛАСНО УСТАВА НА СДРУЖЕНИЕТО.

 На Ловно-рибарски дружинки, които не са изпълнили предвидените ловностопански мероприятия, няма да им бъдат издадени разрешителни за ловуване  за месец  Ноември 2016  година.  Протоколът по образец, за изпълнението на програмата за стопанисване, трябва да бъде подписан от горският служител, определен със заповед на съответното ДГС/ДЛС за извършване на проверка по изпълнението на предвидените ловностопански мероприятие  за ловностопанския  район на Вашата Ловно-рибарска дружинка и представен в Сдружението.

 

ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ НА СЪРНА

 

1/ Индивидуалния лов на сърна се извършва въз основа на утвърден план за ползване. Разрешителните за индивидуален лов се издават от специалиста по ловно стопанство към Сдружението. Ползването на сърната се извършва след предварително изготвен график от председателя на дружината, в който се вписват ловището, трите имена на ловеца, № на членската  карта и ловния билет и № на удостоверението за подборен отстрел – представя се копие.

 2/ Разрешителните по т.1 се издават за срок не по-дълъг от 7 дни, като цената на разрешителното е 30 лв. + 1 лв. за бланка, която цена се заплаща при издаването .

3/  Разрешителното за лов се издава в два екземпляра, като първия се предава на председателя на ловната дружина или на упълномощено от него лице, а вторият остава в кочана за контрол. Лицето, получило разрешителното за лов, го предоставя на ловеца. След приключване на лова ловецът вписва резултатите от лова, вида, броя и теглото на отстреляния дивеч. Разрешителното се връща в ловното сдружение в 3-дневен срок от приключване на лова.

 ЛОВ НА ХИЩНИЦИ

 

  1. Груповото ловуване на хищници се провежда от 1 октомври до 31 декември, а на чакали извън горски територии – от 1 януари до последния ден на месец  Февруари,при наличие на неизпълнен план за отстрел на хищници. Ловуване се извършва в присътвието на придружител от страна на ДЛС или ДГС  -  чл.58 ал.4 от ППЗЛОД.

2. Групово ловуване на хищници в ловностопонските райони на ловните дружини се извършва по график,  утвърден от ДЛС или ДГС.

3. Индивидуалното ловуване на хищници се извършва във всички дни на седмицата - чл.73, ал.1 от ППЗЛОД,  след представен Протокол /Приложение № 4/ и график за лов от председателя на дружината с посочени ловци, които са определени да ловуват.

4. Унищожаването на подивели и скитащи кучета и  котки, както и на кучета, придружаващи стада от домашен добитък, без поставени спъвачки с дължина 30 см. на нивото на лакътната става, в ловностопанските райони се извършва във всички дни на седмицата - чл.73 ал.3 от ППЗЛОД.

5.  Разрешителните за индивидуален лов на хищници се издават от специалиста по ловно стопанство към ловното сдружение - чл.90, ал.1 - съгласно графици, изготвени от председателя на ЛРД-ка .

6. Разрешителните по т. 5 се издават в срок не по-дълъг от един календарен месец - чл.90, ал.2 от ППЗЛОД.

7. Специалистът по ловно стопанство издава разрешителното за лов, като в него се вписват трите имена, серийният номер на билета за лов и членска карта на ловеца, вида на разрешителните за отстрел  хищници, ловището /местността/ и датите на ловуване. Първият екземпляр от разрешителното за лов се предоставя на ловеца – чл. 90,ал. 3.

8. Непосредствено след приключване на лова ловецът вписва в разрешителното за лов вида и количеството на отстреляните хищници /чл. 90, ал. 4/ и в 3-дневен срок след изтичането на срока на разрешителното  ловецът го връща на специалиста по ловно стопанство към ловното сдружение – чл. 90, ал.5 от ППЗЛОД.

 

ВАЖНО!!! Във връзка с писмо изх. № ИАГ-26243/05.08.2016 г. на Изпълнителната агенция по горите – гр. София се дават следните указания във връзка с индивидуалното ловуване на хищници:

  • след издаване на разрешително за индивидуален лов на хищници, специалистът по ловно стопанство към СЛРД „Елен” задължително уведомява съответното държавно ловно или горско стопанство за издаденото разрешително, ловецът, който го е получил, времето за което разрешителното е валидно, мястото, районът и ловището, в които ловецът ще ловува;
  • преди започване на всеки излет, ловецът също трябва да информира в съответното държавно горско или ловно стопанство, както и в ловното сдружение и Председателя на ловната дружина, за времето и мястото на провеждане на ловния излет;
  • ловуването да се извършва само индивидуално – да не се допуска събирането на ловци в групи по двама или повече;
  • индивидуалният лов да се извършва чрез методите на причакване и примамване. За целта местата за ловуване да се устроят със стървилище и чакало. Същите трябва да се регистрират в съответното държавно горско или ловно стопанство и в ловното сдружение;
  • при ловуването да се ползват кучета-кръвоследници и кучета за подземен лов на хищници;
  • отчитането на отстреляните хищници да става с представяне на цял труп на отстреляния хищник на специалиста по ловно стопанство в ловното сдружение, който ги маркира. Труповете на отстреляните хищници задължително да се загробват от ловеца;
  • за отстреляните и отчетени хищници се съставя протокол, копие от който се представя в съответното държавно горско или ловно стопанство;
  • В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПРЕЗ ДВА ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ МЕСЕЦА ЛОВЕЦЪТ НЕ ОТЧЕТЕ ОТСТРЕЛЯНИ ХИЩНИЦИ, НА СЪЩИЯТ НЕ СЕ ИЗДАВАТ РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ИНДИВИДУАЛЕН ЛОВ НА ХИЩНИЦИ!

 

ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

             На основание писмо на Регионална дирекция по горите – гр. Кюстендил изх. № 3636/02.08.2016 г., писмо на ТП Държавно горско стопанство гр. Кюстендил изх. № ЛОГТ-00-13/23.08.2016 г. и писмо на ТП Държавно ловно стопанство „Осогово” – Кюстендил са дадени следните указания за стриктно спазване на правилата за противопожарна безопасност.

            Забранено е паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии на разстояние по-малко от 100 м. от тях, с изключение на регламентираните за тази цел места. Дори и на такива места ловците на трябва да си тръгват, докато огънят не е напълно изгасен.

            За защита на дивеча и неговите местообитания е забранено паленето на стърнища, крайпътни ивици, площи със суха растителност и растителността във високопланинските пасища. Да не се допуска изхвърлянето на незагасени цигари и клечки кибрит в ловностопанските райони. При ловуването във висока, суха растителност да се внимава, същата да не бъде запалена при изстрел.

Председателят на Ловната дружина или ръководителят на лова преди всеки излет провежда инструктаж на участниците в лова за мерките за пожарна безопасност и изискванията за защита на горските територии от пожари, съгласно чл. 18 от Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари.

            При инструктажа да се обърне внимание и на това, че паленето на огън в горските територии се допуска в случаи на наличие на обозначени и обезопасени места за палене на огън – чл. 23, т. 5 от Наредбата. Забранява се устройването на места за палене на огън на разстояние, по-малко от 30 м. от газопроводи и продуктопроводи, и на разстояние по-малко от 50 м. от съоръженията към тях. Забранява се оставянето на огъня в огнището без наблюдение и напускане на мястото, без той да бъде напълно изгасен – чл. 27, ал. 1 и 2 от Наредбата.

            При предизвикан пожар по време на лов от участници в лова, доказано по надлежния ред,  се спира ловуването в същия ловностопански район.

             Обръща се особено внимание на ловците-гоначи, които използват пиротехнически изделия /пиратки/ и ловците, използващи т.нар. трасиращи патрони, за безопасното боравене с тях по време на провеждането на ловни излети.

 Наказанието по чл. 93, ал. 2 от ЗЛОД за причинени пожари е глоба от 500 до 1000 лева. При нарушение на разпоредбите за защита на горските територии от пожари и наредбата за спазване на пожарна и аварийна безопасност и в случай, че деянието се определи за престъпление, отговорност за него може да се търси и по Наказателния кодекс, който предвижда до 8 години затвор за причинен пожар в гората и до 10 години затвор за инцидент, причинил щети в защитени територии.

           При възникване на пожар незабавно да се сигнализира на тел. 112.

 

Председател на УС на СЛРД „Елен”: …………………………

/д-р Г. Попов/

  СДРУЖЕНИЕЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО „ЕЛЕН” –ГР. КЮСТЕНДИЛ

                               

                    С П И С Ъ К

 

на  инструктираните  членове   на  ЛРД  №…..... с. ............................................  към СЛРД “Елен” град Кюстендил  във връзка с указания за откриване на Ловен сезон 2016/2017 година, както и спазване безопастността с ловно оръжие при ловуване, съхранение и транспорт на същото и за безопастност и противопожарни изисквания при провеждане на ловните излети, участвували в работно съвещание за откриване на Ловен сезон 2016/2017 година, както следва:

 

Име, презиме и фамилия

Подпис

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

32

 

 

33

 

 

34

 

 

35

 

 

36

 

 

37

 

 

38

 

 

39

 

 

40

 

 

41

 

 

42

 

 

43

 

 

44

 

 

45

 

 

46

 

 

47

 

 

48

 

 

49

 

 

50

 

 

51

 

 

52

 

 

53

 

 

54

 

 

55

 

 

56

 

 

57

 

 

58

 

 

59

 

 

60

 

 

61

 

 

62

 

 

63

 

 

64

 

 

65

 

 

66

 

 

67

 

 

68

 

 

69

 

 

70

 

 

71

 

 

72

 

 

73

 

 

74

 

 

75

 

 

76

 

 

77

 

 

78

 

 

79

 

 

80

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ   на  ЛРД-ка: ………………………………..

 

/………………..……………........……/