Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Устав на СЛРД

 УСТАВ  НА СДРУЖЕНИЕ

ЛОВНО - РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО "ЕЛЕН"

      ГР. КЮСТЕНДИЛ

 

Чл.1.Сдружение- Ловно-рибарско дружество град Кюстендил е НАСЛЕДНИК НА ЛОВНО-СТРЕЛЧЕСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ "ЕЛЕН" основана през 1893 година и РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО, които са обединени през 1948 г. в ЕДИННА ОРАГНИЗАЦИЯ-ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО гр.Кюстендил, ПРОДЪЛЖИТЕЛ НА ТЕХНИТЕ  ДЪЛГОГОДИШНИ, ДЕМОКРАТИЧНИ, РОДОЛЮБИВИ И ПРИРОДОЗАЩИТНИ ТРАДИЦИИ.

 

Чл.2Сдружение - Ловно-рибарско дружество „Елен"-  гр. Кюстендил е юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо дейността си в съответствие със Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/,Закона за лова и опазване на дивеча/ ЗЛОД/. Правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча /ППЗЛОД/, Закона за рибарство и аквакултури/ЗРА/, Устава на Националното ловно-рибарско движение, както и цялото законодателство на Република България и този Устав.

 

Чл.З(1)Сдружението е регистрирано пред съдебните органи, като
юридическо лице с нестопанска цел за ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНО    ПОЛЕЗНА    ДЕЙНОСТ    и    се    вписва в ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР при Министерство на правосъдието.

 

(2) Сдружението подлежи на регистриране във Фирмено отделение при Кюстендилския окръжен съд като юридическо лице с нестопанска цел, осъществяващо общественополезна дейност.  

 

Чл.4Сдружението се регистрира под наименование-Сдружение-Ловно-рибарско дружество "Елен" град Кюстендил със седалище и адрес гр.Кюстендил, ул."Хан Аспарух" №1

 

Чл.5Сдружението е демократична, независима и доброволна обществена организация, изразител и защитник на природозащитните, спортните, духовните и имуществени интереси на членовете си.

 

Чл.6(1) Сдружението е създадено и функционира при спазване на следните принципи:

1. Доброволност на членството

2. Равнопоставеност на всички членове

3. Изборност и мандатност на ръководните органи и длъжности

4. Прозрачност, отчетност и контрол при разпореждане с членски внос, финансови средства и активи.

5. Координираност, взаимодействие, колективност между членовете на сдружението

6. Контрол на членовете върху дейността му

7. Съгласуваност, подкрепа и единодействие при подготовката и

провеждането на прояви от регионален и национален мащаб.

 

(2)Сдружението работи на принципа на самоуправлението и самоиздръжката си.

 

(3)В своята дейност сдружението се ръководи от настоящия Устав и решенията

на Общото събрание и на Управителния съвет.

 

Чл.7 Сдружението съдейства за осъществяване на националната политика в природозащитното дело, ловното и рибно стопанство и спорт на териториален принцип. То осъществява своята дейност във взаимодействие с всички държавни, местни, стопански, обществени и областни органи и други организации и движения, имащи отношение към опазването на природната среда и развитието на лова и риболова.

 

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл.8Сдружението има за предмет на дейност устойчивото стопанисване, възпроизводство и опазване на дивеча и рибата, съхраняването на екологичното равновесие и биологично разнообразие, развитието на ловните и риболовни спортове и киноложкото дело, защита интересите на членовете си и човешките права в гражданското общество.

 

Чл. 9  Сдружението има следните цели:

 

 1. Стопанисване    на   дивеча    и    рибата   в  предоставените му ловно-стопански райони и водни обекти в съответствие със ЗЛОД и ЗРА.
 2. Поддържане на биологичното разнообразие от дивеч и риба.
 3. Развитие на ловния и риболовния спорт и спортно-състезателната дейност, които организира и ръководи.
 4. Опазване и охрана на дивеча и рибата в поверения му ловно-стопански район.
 5. Популяризиране на природозащитните и демократични идеи и принципи на организацията и възпитаване на своите членове в любов към отечеството и родната природа.
 6. Отстояване на своята независимост и утвърждаване отношение на другарство, взаимопомощ, уважение и етичност между членовете си.
 7. Защитаване правата и интересите на своите членове.

 

Чл.10   3а постигане на целите сдружението осъществява следните дейности:

 

 1. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на членовете, включени в състава му, съобразно законите и Устава му.
 2. Сключва договори с държавните горски стопанства или държавните ловни стопанства в определения район на дейност.
 3. Създава дивечовъдни и рибовъдни стопанства и бази за спортен риболов.
 4. Работи  за  изпълнение на ловно – устройствените и рибоустройствените проекти и годишни планове на ловно-стопанските райони.
 5. Изработва и представя за утвърждаване от компетентните органи плановете за ползване на дивеча в ловно-стопанските райони.
 6. Съгласува графици за ловуване в ловно-стопанските райони не по-късно от десет дни преди началото на ловния сезон.
 7. Упражнява контрол при ползване на дивеча и рибата и следи за спазването на законоустановения ред за лов и риболов.
 8. Създава и подържа информационна система за ловна статистика и електронен обмен в системата на Националното ловно-рибарско сдружение.
 9. Организира охраната на дивеча съгласно ЗЛОД и ППЗЛОД и рибата съгласно ЗРА на територията си и сигнализира компетентните органи за нарушения на нормативните разпоредби.
 10. Организира реализацията на дивечови продукти, както и продажбата и закупуването на жив дивеч и риба за развъдни цели.
 11. Организира лова и риболова на чуждестранни и български ловци, в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби.
 12. Организира подготовката на кандидати за ловци и риболовци.
 13. Упражнява и развива ловния и риболовния спорт като изгражда и поддържа необходимата материална база.
 14. Развива спортно-състезателна и учебно-спортна дейност с цел повишаване на ловно-стрелковата и риболовна квалификация на членовете си.
 15. Развива киноложкото дело, като организира развъждането, обучението и ползването на чистопородни ловни кучета, провежда киноложки изложби и полеви изпитания и осигурява закрилата на чистопородните ловни кучета.
 16. Организира системна разяснителна и възпитателна дейност за популяризиране на целите и задачите на сдружението.
 17. Изисква от членовете си да спазват нормативните разпоредби и правилата за съхраняване и употреба на огнестрелно ловно оръжие и боеприпаси
 18. Сигнализира държавните институции за необходимостта от решаване на неотложни екологични проблеми, имащи пряко или косвено отношение към ловното и риболовно дело.
 19. Работи за повишаване на екологичната, ловната и риболовна култура и работи за опазване и обогатяване на биологичното разнообразие.
 20. Работи за единството и целостта на Националната ловно-рибарска организация.
 21. Осъществява необходимите дейности в страната и чужбина с оглед осигуряване на средства за финансиране на целите и задачите си.

 

Чл. 11  При осъществяване на своята дейност Сдружението:

 

 1. Работи във взаимодействие с Националното ловно сдружение, общините и с местните органи на държавната власт, обществени и други организации, с фирми и лица по въпросите на ловното и рибно стопанство и опазване на околната среда.
 1. Развива необходимите дейности в съответствие с нормативните
  разпоредби за осигуряване издръжката на Сдружението и за разширяване
  на материалната му база.
 2.  Създава клубове и комисии за осъществяване на природозащитните и
  спортни цели и задачи на Сдружението.
 3. Сдружението може да участва в други сдружения и форми на
  дейност, свързани с предмета и целите на организацията.

 

 

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 

Чл.12(1)В Сдружението могат да членуват всички български граждани, придобили право на лов или любителски риболов независимо от политическите им възгледи, религиозни убеждения и етническа принадлежност, при пълна доброволност и равнопоставеност.

   (2)В сдружението могат да членуват и чуждестранни граждани от ЕС, притежаващи съответните документи, които не противоречат на българското законодателство и държавните органи, които имат отношение към лова и риболова.

(3)Не се допуска да членуват в сдружението лица, членуващи в други сдружения.

(4)Не могат да бъдат членове на сдружението лица, осъждани за умишлени

престъпления от общ характер, а също и лица които не отговарят на определени изисквания за здравословно психическо състояние.

        (5)Забраната по предходната ал.4 не важи за лица, които са реабилитирани или амнистирани.

        (6)Ловно-рибарските дружини които напускат сдружението не могат да имат финансови и имуществени претенции към него.

 

Чл.13  (1)Членовете на Сдружението са ловци, ловци-риболовци и риболовци.

 (2) Членовете приемат Устава на Сдружението и работят за осъществяване на целите и задачите му и предплащат членския си внос за една година.

(3)Членовете на Сдружението са длъжни да спазват Етичния кодекс на българския ловец и риболовец.

 

Чл 14  (1)За членове на Сдружението – ловци, ловци-риболовци и риболовци могат да кандидатстват лица, придобили право на лов и право на любителски риболов и лица, които желаят да придобият тези права.

(2) Лицата, по ал. 1 подават заявление за членство до УС на Сдружението, в което посочват в ловно-стопанския район на коя дружина желаят да бъдат регистрирани и прилагат ксерокопия от удостоверение за придобито право на лов и членски картон, членска карта и ловен билет от друго сдружение, доказващи придобито право на лов в едномесечен срок.

(3)Лицата получили удостоверение за успешно положен изпит подават заявление до УС на Сдружението не по-късно от три месеца от придобиването на Удостоверението.

(4)Управителният съвет на Сдружението разглежда заявлението и информира кандидата за резултата от решението си.

(5)Кандидатът представя в седалището на Сдружението оригиналните документи по ал.2 и съгласието на ловната дружина за регистрирането му в нейния състав. Приемането му става на следващо заседание на УС в негово присъствие. В едномесечен срок от решението на УС за приемане кандидатът заплаща предвидените в Устава или в решенията на Общото събрание и УС парични вноски.

(6)Кандидатите за придобиване на право на лов подават заявление в седалището на Сдружението за включване в курсове за подготовка само в годината, в която има обявен прием. Организирането и провеждането на курсовете за подготовка на кандидат-ловци е съобразено с реда и условията указани в ЗЛОД и ППЗЛОД и става след заплащане на определената от УС такса.

 

Чл.15(1)Всеки новоприет член на Сдружението получава членска карта по образец, одобрена от Националното ловно-рибарско сдружение.

(2)Плащането на членския внос за членовете ловци и ловци-риболовци се извършва в Сдружението до 31 януари на следващата година. Членовете риболовци заплащат членския си внос до 31 март на текущата година.

           (3) Намален членски внос заплащат мъжете над 65 г. и жени над 60 г., инвалидите, редовно учащи се в средните и висши училища и ненавършили пълнолетие.

         (4)Встъпителен членски внос се заплаща еднократно от членовете, след приемането им от УС на Сдружението.

          (5)Задължителността и размера на членския внос, включително намаления и встъпителния се определят ежегодно с решение на Общото събрание на Сдружението, като размера на членският внос не може да бъде по-малък от минимално определения праг за членски внос от НЛРС-СЛРБ гр. София

          (6)Разходването на средствата от членски внос и встъпителен такъв става с решение на УС на сдружението и се отразява в бюджета.

 

Чл. 16 (1)Членовете на Сдружението които не са подновили членството си по уважителни причини в определения срок, могат да го сторят не по късно от един месец след изтичането му, като представят заявление и документ за причината на пропускането му. Подновяването на членството в тези случай се разрешава от УС на Сдружението.

(2)Във всички останали случаи членовете на Сдружението, които не са подновили членството и не са заплатили членски внос в срок, заплащат парична санкция, размера на която се определя от  Управителния съвет.

(3)Заверяването на членския внос се извършва в Сдружението, след като са изплатени финансовите и материални задължения в дружината със заверена ведомост или служебна бележка от председателя на Дружината в която се членува.

 

Чл.1. (1)Членовете ловци и ловци-риболовци заплащат годишна вноска за стопанисване на дивеча, ежегодно определяна от Директора на Изпълнителна агенция по горите за осъществяване на дейностите по чл.37 от ЗЛОД.

     (2)Годишната вноска за стопанисване на дивеча се внася в сдружението при подновяване на членството.

 

Чл.17    (1)Преместването на членовете в рамките на Сдружението се извършва в срок от 01. април до 15 август на текущата година при наличие на свободна ловна площ в ловно-стопанския район на приемащата дружина, с решение на УС на Сдружението

(2)3аявлението за преместването по ал.1 се подава в седалището на Сдружението с приложен протокол от приемащата дружина за съгласие за регистриране в списъка на дружината и се разглежда от УС на следващото заседание.

(3)При положително решение на УС, председателят и щатния служител, отговарящ за членския състав в едномесечен срок информират заявителя и регистрират настъпилата промяна в съответното ДГС или ДЛС.

(4)При приемане на членове от други сдружения, същите заплащат встъпителен членски внос, който е одобрен от УС.

(5)Те не заплащат годишна вноска  за стопанисване ако за тази година са я платили в сдружението от което идват.

 

Чл.18. Всички членове на Сдружението имат равни права:

 

 1. Да упражняват ловния и риболовен спорт съгласно установения законов ред
 2. Да участват в цялостната дейност на Сдружението;
 3. Да избират и бъдат избирани в ръководни органи;
 4. Да посочват слабостите и грешките в дейността на дружината и ръководни органи и да правят предложения за подобряване на организационната дейност на Сдружението;
 5. Да участват лично, когато се взема решение относно тяхната дейност и поведение;
 6. Да напускат Сдружението по собствено желание, изразено в писмена молба до Ръководството му;

 

Чл.19. Всички членове имат равни задължения:

 

 1. Да заплащат членския си внос и всички допълнителни парични вноски свързани с дейността на Сдружението в определения срок
 2. Да спазват Устава на Сдружението и изпълняват решенията на Общото му събрание, както и решенията на общите събрания на дружините и Решенията на УС на Сдружението.
 3. Да спазват нормативните разпореждания на законите за лова и риболова и подзаконови актове;
 4. Да стопанисват и опазват дивеча и рибата;
 5. Да съдействат за защита на природната среда;
 6. Да сезират компетентните органи за нарушение на законите за лова и риболова и да съдействат за разкриване и налагане наказания на нарушителите им;
 7. Да повишават своята ловна, риболовна и екологична култура;
 8. Да спазват правилата за съхранение и употреба на ловното оръжие и нормите за противопожарна безопасност;
 9. Да работят за усъвършенстване на своята стрелкова и риболовна квалификация;
 10. Да участват редовно в събранията на дружините;
 11. Да работят за укрепване дисциплината на дружината и създаване отношения на уважение, колегиалност, коректност, взаимопомощ между нейните членове;

12. Да съдействат за разширяване и утвърждаване на демократичните принципи на самоуправление в Сдружението.

 1. Да не уронват авторитета и престижа на организацията и ръководните органи на Сдружението;

14. Да отстояват независимостта и единството на Сдружението, като не злоупотребяват с членството си и не  уронват доброто име  и престижа на Сдружението.

.           15.Напускането и прекратяването на членството става след уредени финансови, имуществени и други задължения към дружината и Сдружението.    

 

Чл.20. Членовете -  ловци задължително участват в следните мероприятия:

 

 1. Задължително участват в организационния живот на Сдружението, годишните и други видове събрания;
 2. Установяване на дивечовите запаси -таксация;
 3. Грижи за опазване дивеча през размножителния период;
 4. Подхранване на дивеча;
 5. Създаване на хранителна и защитна база /дивечови ниви и ливади, сечища, укрития и др./
 6. Изграждане на хранилки, солища, водопои, калища и чакала;
 7. Регулиране на числеността на хищници и скитащи кучета извън населени места.

 

Чл.21. Членовете-риболовци задължително участват в следните мероприятия:

 

 1. Зарибяване на водоемите за спортен риболов;
 2. Рибоустрояване и благоустрояване на водоемите;
 3. Опазване на рибата през размножителния период при маловодие и други

     бедствия;

 1. Изграждане и опазване на водоемите и прилежащите територии от замърсявания.

 

Чл.22. (1)Членовете на Сдружението, които не участват в мероприятията по чл.20 и чл.21 заплащат допълнителна парична вноска.

(2)Размерът на допълнителната парична вноска се утвърждава от Управителния съвет на Сдружението по предложение на дружините.

(3)Събраните средства се изразходват от дружините само за ловностопански и рибостопански мероприятия.

(4)По решение на събранията на дружините отделни членове могат да бъдат освобождавани по уважителни причини от участие в задължителни мероприятия и да не заплащат допълнителна вноска.

 

Чл.22.а   (1)Членството в сдружението се прекратява :

а/ по собствено желание със заявление до УС;

 б/ при смърт или поставянето под запрещение;

 в/ с прекратяване на юридическото лице;

 г/ при отпадане;

           д/ при изключване;

(2)Членството се прекратява при отпадане когато:

 

а.  Не бъдат заплатени в срок до откриване на лова за пернат дивеч годишния членски внос и допълнителна парична вноска приета с решение на УС.

б.    При системно неучастие в дейността на сдружението,
установено с документи.

в.    При системно неучастие в дейността на дружината по
стопанисване на предоставения ловно-стопански район, установени с документи и след предложение от Общото събрание на дружината.

 

Чл.23.(1) За нарушаване на Устава на Сдружението и/или неизпълнение на решенията на ръководните органи на Сдружението и дружината;  за действия насочени срещу интересите, независимостта и единството  на Сдружението; за действия уронващи престижа и авторитета на същото, ръководните и управленските му органи и членовете, както и действия несъвместими с целите и задачите му;  за действия с целразединяване и разцепление сред членовете на дружината;  за злоупотреба с парични средства и имущество на Сдружението и дружината; за системно неучастие в дейността на дружината и Сдружението, съгласно изискванията на Устава, законовите разпоредби и решенията на ръководните органи; за нарушаване на традиционно установените правила по ловна и риболовна етика съгласно Етичния кодекс на дружеството, на членовете на Сдружението се налагат следните наказания:

 

а/порицание

б/ отзоваване от състава на ръководни органи

в/ прекъсване на членство за една година

 г/ лишаване от право на лов за срок от една година

д/ изключване

 

 

(2)Наказание лишаване от право на лов за срок от една година  се налага за:

 

а/ За ненавременно отчитане пред председателя на дружината или сдружението на издадено разрешително за индивидуален или групов лов

б/ За неспазване на указанията на ръководителя на лова, свързани с провеждане на ловния излет или за безпричинно неучастие в задължителните ловно-стопански мероприятия

в/употреба на алкохол по време на лов.

г/неспазване на изискванията за носене на светлоотразителни облекла или стрелба по едър дивеч с ловен куршум.

 

 

(3)Наказание изключване се налага на членове на Сдружението, които са:

 

а/ извършили деяние, квалифицирано като бракониерство ;

б/ осъдените за умишлени престъпления от общ характер с влязла в сила присъда;

в/ извършили кражба или умишлено убиване на ловно куче;

г/ причинили смърт или допуснали тежка злополука с ловно оръжие по време на лов доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.

д/ злоупотребили с парични средства или имущество на Сдружението;

е/ при повторно нарушение по чл. 19 т. 13 и чл. 23. т.1 б. „В”

 

(4)3а бракониерство по смисъла на този Устав се счита: лов или риболов с неразрешени средства и начини, лов или риболов в забранен сезон, лов или риболов в забранено място, лов или риболов на защитени видове дивеч и риба, ловуване без членска книжка, без билет за лов или без разрешително за лов.

(5) Наказанията се налагат от УС на Сдружението след изслушване на нарушителя, поканен по съответния ред, определен от УС на Сдружението. Решението се взема с обикновено мнозинство от присъстващите, а за наказанието „изключване" с обикновено мнозинство от общия брой на членовете на УС. Решението за наказание може да бъде взето и в отсъствие на нарушителя, ако същият е надлежно поканен и не се отзове на поканата.

(6) Председателят на УС на Сдружението уведомява писмено за наложеното наказание "изключване" председателя на Националното ловно сдружение и директора на съответното ДГС или ДЛС и КОС при РУП, в чийто район на дейност е ловната дружина, в която е регистриран ловеца.

(7)  Председателят на УС на Сдружението оформя взетите решения от УС и издава Заповеди за налагане на наказанията като в седем дневен срок връчва Заповедта за наказанието на наказания член на сдружението.

(8)За наложеното наказание „прекъсване на членство за една година”, Председателят на УС на Сдружението уведомява Председателя на ловно-рибарската дружина в която е член наказания с оглед оповестяване на наложеното наказание и изключване на наказания от участие в ловните излети.  

(9)Решението за наказание може да бъде обжалвано в седем дневен срок, считано от датата на получаване на Заповедта за наложеното наказание чрез наказващия орган до Общото събрание на сдружението.

(10)Общото събрание на Сдружението може да потвърди, да измени или отмени обжалваното решение. При съществени нарушения на процедурата за налагане на наказанията може да върне случая за ново разглеждане от УС. Решението на Общото събрание е окончателно.

(11) Решенията на УС, влизат в сила след изтичане на срока за обжалване.

              (12). В изпълнение се привеждат влезлите в сила решения.

            (13)Членове на сдружението, на които са налагани наказания не могат да заемат ръководни длъжности в дружината и Сдружението, да бъдат избирани за ръководители на лова и сътрудници по охраната, както и за представители на Общото събрание. Срокът на налаганите наказания е 7 годишен, считано от датата на влязлото в сила наказание.

          (14)Членове на сдружението наказани с „изключване” могат да кандидатстват повторно за членство след изтичане 3 год.период със заявление пред УС.

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

 

А. СДРУЖЕНИЕ

 

Чл.24   (1)Сдружението е създадено от лица придобили право на лов върху определен

район на дейност и обхващащ съседни ловно-стопански райони  утвърдени със Заповед на Министъра на МЗХ.Сдружението изгражда дружини в рамките на ловно-стопанските  райони, спазвайки изискванията на чл.30, ал.5 от ЗЛОД. 

   (2)Сдружението е член на Националното ловно сдружение и участва в дейността му.

   (3)Сдружението се създава и закрива с решение на представителите на Общото му събрание.

(4)  С решение на Общото събрание се извършват промени в
наименованието, седалището и адреса за управление на Сдружението.

 

Чл.25  (1)Висш ръководен орган на Сдружението е Общото събрание.

        (2)В състава на Общото събрание се включват избраните представители на дружините и клубовете - членове на Сдружението, съгласно нормата на представителност определена с решение на Управителния съвет. Изборът се удостоверява с протокол от ОС на дружината и списък с подписите на присъствалите на ОС членове. Представители в Общото събрание могат да бъдат само членове, подновили членството си за съответната година. Всеки представител има право на един глас, като се допуска упълномощаване с нотариално заверено пълномощно, при условията на чл.28 ЗЮЛНЦ.  Гласуването е лично или чрез пълномощник член на ОС на Сдружението.

(3)Един пълномощник не може да представлява повече от един член на ОС

(4)Всеки пълномощник участва в събранието като гласува от името на лицето,

което  го е упълномощило. Преупълномощаване не се допуска

(5)Пълномощното се представя от упълномощителя при регистрацията в деня

на ОС.

(6)Общото събрание се свиква с решение от проведено заседание на УС на

Сдружението, с писмена покана съдържаща:дневния ред, мястото и часът на провеждането му и по чия инициатива се свиква.

(7)Общото събрание може да се свика и по писмено искане на 1/3 от
членовете му, като УС се задължава в двуседмичен срок да отправи
писмена покана за свикването му. В противен случай то се свиква от съда по
писмено искане на заинтересованите членове.

(8)  Поканата се поставя на видно място в управлението на сдружението минимум 1 месец преди датата на провеждането му и се публикува на интернет страницата на Сдружението. Копие от поканата се изпраща до УС на националното ловно сдружение.

 (9)Представителите в Общото събрание се уведомяват писмено за дневния ред, мястото и часът на провеждането му и по чия инициатива се свиква.

 (10)     Общото събрание е редовно и започва работа, ако присъстват най-малко 50% +1 от членовете му, установени от регистрираните делегати /представители/. При липса на кворум заседанието се отлага с един час по-късно и се провежда на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да присъстват.

(11)Кворумът се установява от комисия избрана от Общото събрание по списък, в който се отразяват имената на присъстващите делегати/членове/, подписани от тях, заверява се от комисията и се прилага към протокола.

(12)Членовете но ОС приемат регламент на процедурните правила за провеждане на заседанието.

      (13)Провеждането и резултатите от избор на ръководни органи се установява

и констатира от комисия по избора, която изготвя протокол, подписан от членовете на комисията.

      (14) Общото събрание, когато не е изборно се ръководи от Председателят на

УС, а при отсъствие на Председателя се ръководи от член на УС;

(15)Редовно отчетно изборно общо събрание се провежда задължително

веднъж на 5 години.

 

 

Чл. 26. Общото събрание :

 

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Избира и освобождава членове на Управителния съвет и на Контролния съвет

от  редовните членове на Сдружението.

 1. Избира Председател на УС от състава на УС и Председател на Контролния

съвет от състава му.

 1. Избира представители на Сдружението, които да го представляват в

националната организация на ловците и риболовците и знаменосец на сдружението.

 1. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 2. Приема бюджета на Сдружението.
 3. Приема отчет за дейността на Управителния съвет  и Контролния съвет.
 4. Отменя решения на други органи на Сдружението, които противоречат на

законите, Устава или други вътрешни актове регламентиращи дейността на Сдружението.

 1. Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на Устава и ЗЮЛНЦ.
 2.  Приема Вътрешни правила на Сдружението.
 3.  Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 4. Взема и други необходими решения за дейността на Сдружението.
 5.  Разглежда жалби, молби и искания на своите членове.
 6.  Взема решения за разпореждане с недвижимо имущество на сдружението и

опрощаване на вземания.

 1.  Взема решения за учредяване на търговски дружества, като определя вида и

размера на капитала и приема годишните им отчети.

 1.  По въпроси, които не са включени в обявения дневен ред в поканата не може

да се вземат решения.

 

Чл.27   (1)Решенията на Общото събрание са задължителни за всички членове и органи на Сдружението.

(2)Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(3)Правата по чл. 26, т.1,2,4,5,6,7, и 8 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(4)Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, а по чл. 26, т.1, 5, и 9 с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

(5)Промени в състава на УС и КС през мандата стават с подадено заявление за освобождаване и при невъзможност за изпълнение на задълженията.

Чл.28(1)Оперативната дейност между заседанията на Общото събрание се организира и ръководи от УС на Сдружението.

(2)Управителният съвет се състои от 7/седем/ члена, а Контролния съвет – от

З/трима/ члена и включват - председател и членове. Членовете на УС и КС се избират за срок от 5 /пет/ години съгласно чл.30, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

(3)Членовете на УС и КС се избират от членовете на сдружението с обикновено

мнозинство от присъстващите с таен или явен вот.

(4)За председател, заместник председател, секретар и членове на УС , могат

да бъдат избирани лица .членуващи не по-малко от 4 години в сдружението, ползващи се с добро име и авторитет в обществото, доказали лоялността си към ловното движение и с професионализма си могат да дават принос за осъществяване задачите на Сдружението и укрепване на съюзната дейност.

(5)Когато кандидатурата за председателна УС и КС е една, тогава може гласуването да се проведе явно, а при повече от 1 кандидатура се гласува тайно.

 

 

Чл.29.   (1)Управителният съвет:

 

 1. Представлява Сдружението и определя обема на представителната власт на

Председателя и членовете му.

 1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание, отчита се пред

него и направлява, координира и контролира цялостната дейност на Сдружението между общите събрания.

 1. Взема решения за приемане и изключване на членове на Сдружението.
 2. Внася предложение в общото събрание за преобразуване или прекратяване на

Сдружението.

 1. Взема решение за изграждане и за закриване на ловни дружини върху

обособените по чл.7, ал.5 т.1 от ЗЛОД ловно-стопански райони и ги регистрира в съответните ДГС или ДЛС.

 1. Прави предложения за промяна на границите на ловно-стопанските райони.
 2. Изготвя предложения за организиране на курсове за подготовка на ловци и

подборен отстрел.

 1. Утвърждава реда, условията и начините на разпределение на средствата от

годишната вноска за стопанисване на дивеча и от разрешителните от лова и ежегодно утвърждава финансов план за тези средства.

 1. Ежегодно изготвя и представя в Националното ловно сдружение документи по чл.31 ал.6 т4-9 от ЗЛОД.
 2. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
 3. Ежегодно подготвя и внася за разглеждане от Общото събрание доклад за дейността на Сдружението.
 4. Свиква общите събрания на дружините.
 5. Определя адреса на Сдружението.
 6. Взема решения за участие на Сдружението в други организации.
 7. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно
  Устава не попадат в правата на друг орган.
 8. Избира заместник-председател и секретар на Сдружението.
 9. Взема решения за удостояване с почетни знаци - значки, грамоти и др., на заслужили съюзни членове и граждански лица.
 10. Утвърждава щатното разписание.
 11. Приема Правилник за вътрешния трудов ред и работа на щатния състав на Сдружението.
 12. Избира представители от Сдружението за комисиите по ловно стопанство към ДГС или ДЛС.
 13. Оказва съдействие на държавните органи и дава становища при подготовката на проекти за нормативни актове в областта на ловното и рибно стопанство, опазването околната среда , киноложкото дело и др.
 14. Взема решения за свикване на Общото събрание, съвещания и
  конференции, организира изложби и състезания.
 15. УС избира Управител на търговското дружество.
 16. Приема правилник за работа на щатния състав на Сдружението.
 17. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос /встъпителен,редовен и намален/ и други парични или имуществени вноски.

       26. УС утвърждава размерът на допълнителните парични вноски приети от Общото събрание на дружината.

 

(2)За отпаднал от Управителния съвет се счита всеки член на Управителния съвет, който подаде молба за доброволно напускане. Това обстоятелство се констатира от Общото събрание.

 

Чл.30.  (1)Заседанията на УС се свикват съгласно утвърден график най-малко веднъж на два месеца. Те се ръководят от Председателя му, а при негово отсъствие от определен от УС негов член.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на УС и при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в едноседмичен срок то това може да направи всеки член на УС.

(3)УС провежда редовни заседания при присъствие на повече от половината си членове.

(4)Предложениетоза ликвидация на Сдружението, за определяне и извършване на дейността в обща полза се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

(5)УС по изключение може да вземе решение и без да бъде проведено заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове.

(6)При необходимост и отсъствие членовете на УС могат да гласуват дистанционно, ако обстоятелствата го налагат.

(7)УС работи на широка обществена основа при пълна прозрачност на дейността си и може да създава комисии, клубове и други помощни органи по основни направления в организационната дейност.

 

Чл. 31.(1)Председателят на УС представлява Сдружението пред всички държавни и местни органи на властта, ведомства, институции, учреждения, организации, юридически лица и ръководи цялостната дейност на Сдружението въз основа на предоставените му права от нормативните актове и този Устав.

(2)Председателят се избира от Общото събрание. Когато кандидатурата за п