Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Ловно - рибарски дружинки

Ловно - рибарски дружинки

Ловно-рибарска д-ка №23 с.Савойски

На основание чл.34 от Устава на СЛРД”Елен” гр.Кюстендил

Свиква

на 10-03-2017 година/петък/ от 18часа

в гр .Кюстендил , ул Хан Аспарух№ 1,

в клуба на СЛРД -“Елен” град Кюстендил

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

при следния ДНЕВЕН РЕД :

 

1.Отчетен доклад за дейността на Дружината и ръководството за -2016 година.

2.Отчетен доклад за Контролно-ревизионната комисия-за -2016г.

3.Приемане на годишен финансов план за 2017година.

 4.Приемане на годишен план за дейността на дружината и решение на събранието за 2017 година.

 5.Ръководство на дружината:

6.Избор на ръководители на лова, сътрудници по охраната и ловци на хищен дивеч

7. Разни

1-Вземане решения относно неучастието на членове в ловностопанските м-я на дружината.

2.Вземане решения за участието на гости при провеждане на ловните излети.

3.Да се спази чл.35 ал.2 от Устава на СЛРД”Елен”гр-Кюстендил