Сдружение ЛРД Елен - гр. Кюстендил
Ловно - Рибарско Дружество град Кюстендил

Обява Ловно - рибарска Д-КА №15 с. Коняво

ЛОВНО-РИБАРСКА Д-КА №15 с.Коняво

На основание чл.34 от Устава на СЛРД”Елен” гр.Кюстендил

Свиква

на 24-03-2017 година/петък/ от 19часа

с.Коняво Читалище

 

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

при следния ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчетен доклад за дейността на Дружината и ръководството за -2016 година.

2.Отчетен доклад за Контролно-ревизионната комисия за 2016г.

3.Приемане на годишен финансов план за 2017 година.

4.Приемане на годишен план за дейността на дружината и решение на събранието за 2017 година.

5.Ръководство на дружината:

6.Избор на ръководители на лова, сътрудници по охраната и ловци на хищен дивеч

7. Разни

1-Вземане решения относно неучастието на членове в ловностопанските м-я на дружината.

2.Вземане решения за участието на гости при провеждане на ловните излети.